Rzeczywisty czas trwania procesu zawiera sie w przedziale a, b i stanowi ciagla zmienna losowa

Rzeczywisty czas trwania procesu zawiera się w przedziale a, b i stanowi ciągłą zmienną losową. Dla takiej zmiennej losowej istnieje funkcja gęstości prawdopodobieństwa f (t) o rozkładzie p. W metodzie PERT tę właśnie wielkość przyjmuje się za czas wykonania procesu. Dalsze obliczenia przeprowadzane są jak w metodzie Analizy Drogi Krytycznej. Metoda analizy drogi krytycznej pozwala ustalić najkrótszy czas wykonania budowy. W obliczeniach są uwzględniane jedynie warunki technologiczne realizacji budowy, które zostały wyrażone w postaci sieci zależności. Wprowadzając do obliczeń dyrektywny termin zakończenia budowy lub dyrektywne terminy najpóźniejszego czasu zaistnienia zdarzeń kończących określone etapy budowy, można uwzględnić w obliczeniach ograniczenie terminów budowy. Obliczona w ten sposób sieć zależności przedstawia tylko teoretyczne możliwości wykonania budowy w najkrótszym czasie. Realny plan realizacji musi bowiem uwzględniać j eszcze trzeci czynnik, jakim jest ilość środków wykonawczych, którymi dysponuje budowa lub przedsiębiorstwo. Uwzględnienie ilości posiadanych środków przez wprowadzenie ich do obliczeń czasu trwania poszczególnych czynności nie daje pożądanych rezultatów, gdyż nie jest znana przed obliczeniem sieci zależności jednoczesność wykonywania czynności, przy realizacji których biorą udział te same środki wykonania (np. robotnicy tej samej specjalności). Dopiero obliczenie ilości potrzebnych środków, porównanie ich z posiadanymi przez budowę i wprowadzenie takich zmian terminów wykonania poszczególnych czynności, aby nie wystąpiło przekroczenie posiadanych ilości środków i były one w pełni wykorzystane, pozwoli na prawidłowe ustalenie planu realizacji budowy. [patrz też: castorama wałbrzych, olx słupsk, castorama ełk ]

Powiązane tematy z artykułem: castorama ełk castorama wałbrzych olx słupsk