Architektura: Dzielnica Lagarteiro: Odnowa przestrzeni publicznej / Domitianus Arquitectura

In.
Sd.
Orey Projekt przestrzeni publicznej autorstwa Domitianusa Arquitectury z tego unikalnego miejskiego sąsiedztwa pojawia się w czasach ponownego powstania nowoczesnego procesu, odzwierciedlając w jego strukturze urbanistycznej główne problemy od czasu, kiedy to zostało zrobione.
W tym kompleksie mieszkaniowym, ich projekt pokonuje ideę centrum miejskiego, a zamiast tego długie zestawy.
Pasm.
dostosowują się do struktury drogi, promując postępy i niepowodzenia budynków lub niewspółosiowości w realizacji kilku bloków, różnorodność sytuacji, które nabierają większego znaczenia, gdy zostaną włączone do struktury zielonej ramy.
Więcej zdjęć i architektów.
opis po przerwie.
Sąsiedztwo Lagarteiro znajduje się w parafii Campanh.
w najbardziej wschodnim mieście Porto, graniczy z gminą Gondomar.
Ten kompleks mieszkaniowy, w którym mieszka około 1300 osób, składa się z 13 bloków z 446 jednostkami mieszkalnymi, a jego budowa została przeprowadzona w latach 1973-1977.
Sąsiedztwo Lagarteiro charakteryzujące się budynkami w zespole, wszczepionymi wokół niepewną topografię, tworzy ich morfologię, różnorodne sytuacje miejskie.
.
In.
Sd.
Orey Miejski kontekst sąsiedztwa Lagarteiro przedstawił przed interwencją typowe i klasyczne oznaki dyskwalifikacji środowiskowych i miejskich peryferyjnych obszarów przesiedlenia.
Termin obszary o niekorzystnej sytuacji.
jest związany z tymi obszarami w przypadku miejskim lub podmiejskim, został ujęty w specyficzną politykę portugalską, nazwaną Initiative Critical Neighborhoods.
Interwencją promotora sąsiedztwa Lagarteiro jest Urząd Robót Publicznych gminy Porto, który w ramach polityki publicznej opracował zintegrowany program odnowy miast, zajmujący się społeczną i gospodarczą sytuacją dzielnicy.
.
W.
Sdy.
Orey Zaplanowano 3 główne osie interwencji: pierwsza oś, głównie materialna, nazywana Miejskim i Środowiskowym Rejonem Rehabilitacji, druga oś, wyraźnie niematerialna, zwana Promocją Aktywnego Obywatelstwa, oraz ostatnia oś operacji i zarządzania program o nazwie Being Well Network.
Składniki materialne i niematerialne są ze sobą nierozerwalnie związane, ponieważ własny model kontroli ustanowiony w celu przyczynienia się do procesów integracyjnych zachodzi naturalnie.
Aby wzmocnić plan interwencji podjęto dwa kluczowe kroki, w tym ustanowienie w sąsiedztwie biura wsparcia dla mieszkańców oraz rozwój partnerstw publiczno-prywatnych ukierunkowanych na aktywny udział różnych interesariuszy w tworzeniu strategicznego rozwoju na tym peryferiach.
tkanina miejskiego miasta Porto.
Całkowitą wartość interwencji oszacowano na 2 500 000,00, obejmujące kwalifikację przestrzeni publicznej poprzez głęboką restrukturyzację sieci drogowej, kształtowanie przestrzeni otwartych w sąsiedztwie oraz modernizację sieci istniejącej infrastruktury.
.
In.
Sd.
Orey Cały projekt stanowi interwencję około 7,00 ha, którego główne zasady były następujące: a) Wprowadzenie skrzyżowań na Północ / Południe i Wschód / Zachód, w celu promowania nowych przepływów mobilności.
W ten sposób otworzyło się nowe powiązanie sąsiedztwa z otoczeniem i stworzyło nową ulicę w centrum rdzenia miejskiego poprzez rygorystyczny projekt i precyzyjne dopasowanie topografii; b) Zapewnienie ścieżek dostępu do osób niepełnosprawnych, umożliwiających większą integrację społeczną na poziomie przestrzeni publicznej; c) Ogólny przegląd infrastruktury sąsiedztwa, w szczególności pod względem sieci wody, urządzeń sanitarnych, bezpieczeństwa, telekomunikacji i szczególnego znaczenia, oświetlenia publicznego, aby uniknąć obszarów, które są zbyt niejasne; d) Definicja planu wegetacyjnego złożonego z różnorodności rodzajów drzew i krzewów, z uwzględnieniem skuteczności i łatwości utrzymania; e) Ustanowienie zredukowanej gamy materiałów, w oparciu głównie o kostki granitowe, żółtawe w chodnikach i szare na drogach.
Uzyskanie ścian nośnych wykonano w tym celu za pomocą specjalnie przygotowanego szalunku, przy czym końcowy aspekt określają płaskorzeźby o przekroju trójkątnym, które razem dają efekt kinetyczny przy ekspozycji na światło.
.
In.
Sd.
Orey Dotychczas wyniki interwencji były pozytywne i nie było żadnych trudności w realizacji ogólnych celów interwencji.
Sukces zadania interwencyjnego wiąże się z wcześniejszym pragnieniem wyrażanym przez mieszkańców, interwencją rehabilitacyjną przestrzeni publicznej i budynków w sąsiedztwie Lagarteiro, a także pracą społeczną, która może zmobilizować mieszkańców do proponowanych zmian.
Pomimo ukończenia podstawowych celów poprzez otwarcie kwartału Lagarteiro w jego otoczeniu, pojawiają się pewne trudności dostosowawcze dla kilku mieszkańców do wprowadzonego nowego paradygmatu.
Mimo resztek, punkty, w których można zaobserwować opór, to niewłaściwe parkowanie na chodnikach, aby mieć samochód obok
[przypisy: olx słupsk, brico brzeg, u jozina kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: brico brzeg olx słupsk u jozina kraków